Säännöt

 TURUN RADIOAMATÖÖRIT RY
SÄÄNNÖT

 

Hyväksytty vuosikokouksessa 9.2.1995.

1§ Turun Radioamatöörit on siihen liittyneiden Turun kaupungin ja sen lähialueella toimivien radioamatöörien yhdistys. Sen kotipaikka on Turku.

2§ Yhdistyksen tarkoituksena on:

 1. Radioamatööriharrastuksen levittäminen ja ylläpitäminen Turun kaupungissa ja sen lähialueella
   1. toimimalla yhdyselimenä yksityisille radioamatööreille;
   2. avustamalla ja ohjaamalla käytännöllisesti ja tietopuolisesti muita radioamatööriksi pyrkiviä henkilöitä;
   3. toimeenpanemalla leiri-, kurssi- ja luentotilaisuuksia radioamatöörien tietojen ja taitojen edistämiseksi;
   4. järjestämällä näyttelyjä, radioesityksiä, kilpailuja jne.
 2. Perustaa kokeiluasemia ja hankkia niille sekä jäsenilleen radiolaitteita, kokeilu- ja mittausvälineitä sekä alaa koskevaa kirjallisuutta, julkaisuja yms.
 3. Valvoa radioamatöörien etuja sekä hyvien tapojen säilymistä radioamatöörien keskuudessa yleisten kansainvälisten periaatteiden mukaan.
 4. Toimia yhdistyksen toimialueen radioamatöörien yhteisenä edustajana koti- ja ulkomailla sekä Suomen Radioamatööriliitto ry:ssä ja sen alaisissa muissa yhdistyksissä jäsenenä.

3§ Yhdistyksen jäseneksi pääsee jokainen Turun kaupungissa tai sen lähialueella asuva Suomen Radioamatööriliitto ry:n jäsen. Johtokunta voi hakemuksesta hyväksyä jäseneksi myös muita radioamatöörejä, radioharrastajia ja radiotekniikasta kiinnostuneita henkilöitä.

Ilmoitus jäseneksi pyrkimisestä on tehtävä kirjallisesti yhdistyksen johtokunnalle.

Yhdistykseen voi kuulua myös johtokunnan hyväksymiä kannattajajäseniä, joilla ei kuitenkaan ole äänioikeutta. Heidän vuosimaksunsa suuruuden vähimmäismäärän päättää johtokunta.

Yhdistykseen liittyessään jäsen sitoutuu noudattamaan voimassaolevia radiolakeja ja –asetuksia sekä yhdistyksen sääntöjä ja ohjeita.

4§ Kunniajäseneksi voi yhdistys johtokunnan esityksestä vuosikokouksessa kutsua yhdistyksen tarkoitusperiä ja radiotekniikkaa huomattavalla tavalla edistäneitä tai muulla tavoin arvossa pitämiään henkilöitä.

Kunniajäsen on vapaa kaikista jäsenmaksuista.

5§ Yhdistyksen jäsen on oikeutettu eroamaan yhdistyksestä ilmoitettuaan siitä kirjallisesti yhdistyksen johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksessa, jolloin ilmoitus merkitään pöytäkirjaan ja asiasta tehdään päätös.

6§ Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä, jos hän

  1. jättää maksunsa määräaikana suorittamatta;
  2. rikkoo yhdistyksen sääntöjä, tehtyjä päätöksiä tai kunniaa ja hyviä tapoja vastaan.

Erottamisesta päättää yhdistyksen johtokunta. Erotettu jäsen on kuitenkin velvollinen suorittamaan kaikki maksunsa erottamispäivään saakka ja täyttämään siihen mennessä kaikki tekemänsä sitoumukset. Jos jäsen ei ole tehnyt muuta sääntöjen vastaista kuin laiminlyönyt maksunsa, voidaan hänet hyväksyä uudelleen jäseneksi maksunsa suoritettuaan.

Mikäli erottamisen syynä on kohdassa 2 mainittu rikkomus on jäsenelle varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa.

Erotettu yhdistyksen jäsen voi yhden vuoden kuluttua erottamisestaan uudelleen anoa yhdistyksen jäseneksi siten kuin näiden sääntöjen 3§:ssä on mainittu, jolloin yhdistyksen johtokunta päättää jäseneksi hyväksymisestä.

7§ Yhdistyksen hallintoa ja omaisuutta hoitaa vuodeksi kerrallaan valittu johtokunta, jonka muodostavat puheenjohtaja ja kuusi jäsentä, joista yhden johtokunta valitsee varapuheenjohtajaksi. Sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarpeelliset toimihenkilöt valitsee johtokunta.

8§ Johtokunta valitaan yhdistyksen vuosikokouksessa. Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tai kun kaksi johtokunnan jäsentä sitä pyytää. Johtokunta on päätösvaltainen kolmen jäsenen saapuvilla ollessa. Johtokunnan tehtävänä on valmistella asiat yhdistyksen kokouksiin sekä valmistella ja esittää yhdistyksen kokouksessa hyväksyttäviksi säännöt ja muut määräykset, jotka ovat voimassa kunnes yhdistyksen kokous ne muuttaa tai peruttaa.

Yhdistyksen puheenjohtaja toimii puheenjohtajana johtokunnan kokouksissa, edustaa yhdistystä sekä toimeenpanee johtokunnan ja yhdistyksen kokousten päätökset, ellei niitä ole annettu kenenkään toisen tehtäväksi.

9§ Yhdistyksen nimen kirjoittavat joko puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa.

10§ Yhdistyksen tilit päätetään vuosittain vuoden viimeiseen päivään mennessä ja ne on jätettävä tilintarkastajille seuraavan vuoden tammikuun 15. päivään mennessä. Tilit ja hallinnon tarkastaa kaksi tilintarkastajaa, joiden on annettava johtokunnalle tarkastuskertomuksensa kolme (3) päivää ennen yhdistyksen vuosikokousta.

11§ Yhdistys kokoontuu vuosittain tammikuun 25. ja helmikuun 29. päivien välisenä aikana vuosikokoukseen, jonka paikan ja lähemmän ajan johtokunta määrää. Yhdistyksen muu kokous pidetään, kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään 10 yhdistyksen jäsentä sitä kirjallisesti pyytää ilmoitettua asiaa varten. Yhdistys voi myöskin vuosikokouksessaan päättää, milloin ja kuinka usein se kokoontuu toimintavuoden aikana säännöllisesti toimintansa edellyttämiin kokouksiin tms. Jäsenten yhteisiin tilaisuuksiin.

12§ Kutsu vuosikokoukseen ja muuhun kokoukseen toimitetaan kirjallisesti, vähintään 10 päivää ennen kokousta, joko postitse tai Suomen Radioamatööriliitto ry:n äänenkannattajajulkaisussa sekä radiotiedotuksena. Kokouskutsussa on mainittava tärkeimmät kokouksessa esiin tulevat asiat.

13§ Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella henkilökohtaisesti läsnä olevalla tai valtakirjalla edustetulla yhdistyksen jäsenellä yksi ääni. Valtakirjoja voi olla enintään viisi jäsentä kohti. Valtakirjat tarkastetaan ennen kokousta. Kaikki vaalit toimitetaan suljetuin lipuin, jos yksikin jäsen sitä vaatii. Vaaleissa voittaa yksinkertainen äänten enemmistö. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa. Muissa tapauksissa äänestetään avoimesti, ellei kokous toisin päätä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee.

14§ Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteerit ja pöytäkirjojen tarkastajat.
 2. Esitetään johtokunnan laatima edellisen toimintavuoden vuosikertomus.
 3. Esitellään edellisen toimintavuoden tilit ja tilintarkastajien lausunto.
 4. Päätetään johtokunnan vastuuvapaudesta tai toimenpiteistä, joihin vuosikertomus tai tilintarkastajien lausunto antaa aihetta.
 5. Vahvistetaan kuluvan toimintavuoden talousarvio, kirjaamis- ja vuosimaksut sekä määrätään johtokunnan jäsenten ym. tarpeellisten toimihenkilöiden palkkiot.
 6. Valitaan yhdistykselle puheenjohtaja seuraavaan vuosikokoukseen asti.
 7. Valitaan muut johtokunnan jäsenet seuraavaan vuosikokoukseen asti.
 8. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet seuraavaan vuosikokoukseen asti.
 9. Päätetään muista sääntömääräisistä tai johtokunnan esittämistä kysymyksistä ja asioista.
 10. Käsitellään ne jäsenten jättämät esitykset, jotka on jätetty kirjallisesti yhdistyksen johtokunnalle vähintään viikkoa ennen kokousta.

15§ Yhdistys on oikeutettu vastaanottamaan lahjoituksia ja testamentteja sekä hankkimaan ja omistamaan radioasemia ja kiinteistöjä.

16§ Jos yhdistyksen toiminta lopetetaan, on sen jäljellä olevat varat luovutettava ja jaettava lähinnä radioamatööriaatetta edistäviin tarkoituksiin yhdistyksen toimialueelle siten kuin yhdistyksen kokous yksinkertaisella ääntenenemmistöllä siitä päättää.

17§ Näiden sääntöjen muutosta ja lisäystä tai yhdistyksen lakkauttamista tarkoittavat kirjallisesti tehdyt esitykset on käsiteltävä yhdistyksen kokouksessa ja siitä on kokouskutsussa mainittava. Esitysten hyväksymiseen vaaditaan 2/3 annetuista äänistä.

18§ Muissa suhteissa noudatetaan voimassaolevaa yhdistyslakia.

Vastaa